CZĘŚĆ 2. - UMOWA

  Potwierdź formę wypoczynku:

  I. ZAMAWIAJĄCY:

  1. Imię i nazwisko:

  2. Adres zamieszkania:

  3. Adres email:

  4. Telefon:

  II. UCZESTNIK:

  1. Imię i nazwisko Uczestnika:

  2. Data urodzenia i numer PESEL Uczestnika:

  3. Adres zamieszkania Uczestnika:

  III. WARUNKI:

  Zgodnie z opisem zawartym na stronie internetowej www.fizjo-camp.pl oraz w Warunkach Uczestnictwa w Obozie Szkoleniowym Fizjo-Camp i Karcie Kwalifikacyjne.

  IV. TERMIN ODBYCIA OBOZU SZKOLENIOWEGO:

  Zgodnie z wybranym w formularzu kwalifikacyjnym.

  V. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA:

  Zgodnie z wybranym w formularzu kwalifikacyjnym.

  VI. CENA:

  Zgodna z ofertą cenową Obozu Szkoleniowego przedstawioną: na www.fizjo-camp.pl.

  VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

  Zamieszczone w ofercie na: www.fizjo-camp.pl. Jako datę płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Organizatora.

  VIII. SPOSÓB PŁATNOŚCI:

  Przelew na rachunek bankowy:
  Nazwa odbiorcy: FIZJO-CAMP PAWEŁ KUBICKI
  Nr. rachunku: 53 2490 0005 0000 4000 1518 4437

  Pamiętaj: Tytuł wpłaty to imię i nazwisko uczestnika/ki wyjazdu plus słowo zaliczka lub I rata lub II rata lub całość.

  IX. INFORMACJ DODATKOWE:

  Organizator zobowiązuje się wykonać świadczenie polegające na umożliwieniu udziału Uczestnika w Obozie Szkoleniowym zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Warunkach Uczestnictwa oraz innymi informacjami i dokumentami znajdującymi się na stronie internetowej Organizatora oraz zobowiązuje się wykonać zobowiązania Organizatora określone w ww. dokumentach.

  Zamawiający podpisując niniejszą Umowę potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w Obozie Szkoleniowym oraz innymi informacjami i dokumentami znajdującymi się na stronie internetowej Organizatora stanowiących integralną część niniejszej Umowy oraz akceptuje treść i zobowiązuje się wykonać zobowiązania wynikające z Umowy i ww. dokumentów.

  Zamawiający potwierdza prawdziwość danych zawartych w Karcie kwalifikacyjnej oraz niniejszej Umowie. Zamawiający oświadcza że, został poinformowany o zasadach przetwarzania przez Organizatora danych Zamawiającego i Uczestnika oraz przysługujących mu z tego tytułu uprawnieniach, akceptuje te zasady oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych własnych oraz Uczestnika na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa w Fizjo-Camp.

  UWAGA: Formularz składa się z dwóch części. Po wypełnieniu "CZĘŚĆ 1" zostaniesz przeniesiony/a do "CZĘŚĆ 2" - Umowa.

  PAMIĘTAJ!

  Oprócz wyjątkowo dobrej zabawy ważna jest też odpowiedzialność. Zapoznajcie się wraz ze swoim dzieckiem z regulaminem uczestnika wypoczynku i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy.