CZĘŚĆ 1 - KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

  I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU: Turnus

  Forma wypoczynku:

  II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

  1. PESEL dziecka (koniecznie do ubezpieczenia):

  2. Imię i Nazwisko dziecka:

  3. Data i miejsce urodzenia:

  4. Adres zamieszkania (forma: nazwa ulicy numer, kod pocztowy miejscowość):

  5. Adres e-mail do rodzica/ów (opiekuna/ów):

  6. Telefon do rodzica/ów (opiekuna/ów):

  7. Nazwa i adres szkoły:

  8. Adres do kontaktu z rodzicami w trakcie pobytu dziecka na obozie szkoleniowym:

  8. Telefon do kontaktu z rodzicami podczas pobytu dziecka na obozie szkoleniowym:

  9. Dziecko chce skorzystać z dodatkowych opcji obozowych dodatkowo płatnych (prosimy zaznaczyć które):

  9b. Potwierdź ile powyższych atrakcji wybierasz podczas Summer Camp 2024 (nie dotyczy zdjęć):

  10. Dotyczy - Mój Pierwszy Camp w Siedlisku Leluja:
  Wyrażam zgodę aby moje dziecko spożywało Popcorn, Watę Cukrową, Gofry przygotowane podczas warsztatów kulinarnych przeprowadzanych na obozie Mój Pierwszy Camp w Siedlisku Leluja:

  III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA

  Wypełnij na co dziecko jest uczulone w tym pokarmowo, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje na stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, proszę także w tym punkcie zawrzeć sugestie co do zakwaterowania - z kim dziecko chce mieszkać itp.

  IV. INFORMACJA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

  W szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

  V. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

  Proszę wypełnić informacje o szczepieniach lub dołączyć można do karty kwalifikacyjnej ksero książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień.


  VI. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU

  Wypełnia rodzic lub opiekun na podstawie opinii wychowawcy klasy.

  VII. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

  Wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny biorąc pełną odpowiedzialność za aktualny stan zdrowia zgłaszanego uczestnika lub uczestniczki – właściwy punkt poniżej podkreślić widocznie i podpisać.

  VIII. ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA LECZENIE, BADANIE AMBULATORYJNE ORAZ PODAWANIE LEKÓW.  IX. Proszę OBOWIĄZKOWO zapoznać się ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi podczas wybranego obozu oraz zobowiązuje się do przeczytania i zapoznania również z tymi regulaminami swoje dziecko lub dzieci biorące udział w wyjeździe.

  Mój Pierwszy Camp 2024 - INFORMACJA DLA RODZICÓW 2024
  Mój Pierwszy Camp 2024 - REGULAMIN
  Mój Pierwszy Camp 2024 - UMOWA OBÓZ SZKOLENIOWY
  Summer Camp 2024 - INFORMACJA DLA RODZICÓW 2024
  Summer Camp 2024 - REGULAMIN
  Summer Camp 2024 - UMOWA OBÓZ SZKOLENIOWY
  X. Informujemy iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowo płatnej polisy ubezpieczeniowej od rezygnacji z imprezy turystycznej lub bezpieczne podróże obejmujące zachorowanie na Covid 19 – szczegóły w załączniku

  Ubezpieczenie rezygnacji obozu 2024 (1)
  XI. Pozostałe obowiązkowe dokumenty obowiązujące podczas obozu szkoleniowego Janów Lubelski

  Mój Pierwszy Camp 2024 - WARUNKI UCZESTNICTWA 2024 (1)
  Summer Camp 2024 - WARUNKI UCZESTNICTWA (1)
  XII. KONTAKT DO RODZICA (OPIEKUNA)

  Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)*

  Telefon*

  Adres email

  XIIB. KONTAKT DO DRUGIEGO RODZICA

  Imię i nazwisko drugiego rodzica

  Telefon

  Adres email

  XIII. INFORMACJE DODATKOWE

  Skąd się Państwo o nas dowiedzieli, tak jak: Facebook/Znajomi/Reklama/Inne:

  Czy Pan / Pani potrzebuje fakturę? Jeśli tak, proszę wpisać pełne dane firmy:

  Za co Cenisz nasze obozy - Podaj 5 rzeczy:

  Co mamy poprawić, aby obsługa była lepsza? Podziel się spostrzeżeniami:

  XIV. WYMAGANE ZGODY  UWAGA: Formularz składa się z dwóch części. Po wypełnieniu "CZĘŚĆ 1" zostaniesz przeniesiony/a do "CZĘŚĆ 2" - Umowa.

  PAMIĘTAJ!

  Oprócz wyjątkowo dobrej zabawy ważna jest też odpowiedzialność. Zapoznajcie się wraz ze swoim dzieckiem z regulaminem uczestnika wypoczynku i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy.